Všeobecné obchodní podmínky partnerského programu

Tyto podmínky se vztahují ke všem značkám spadajícím pod společnost Webglobe, s. r. o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pravidla partnerského programu (dále jen Pravidla) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran – společnosti Webglobe s.r.o. jako Poskytovatele (dále jen „Poskytovatel”) a fyzické anebo právnické osoby jako Partnera (dále jen „Partner”) pro partnerský systém provozovaný Poskytovatelem na internetové stránce https://www.webglobe.cz/podminky.

1.2. Smluvní strany vstupují do smluvního vztahu, který se týká:

  • Zprostředkování registrace doménových jmen druhé a vyšší úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen (a dalších služeb týkajících se doménových jmen)

  • Poskytování webhostingových služeb

  • Poskytování služeb elektronické pošty

  • Poskytování cloudových služeb

  • Poskytování jiných souvisejících služeb ze strany Poskytovatele pro Partnera.

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2023.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Registrací do partnerského systému na https://www.webglobe.cz/partner Partner souhlasí s Pravidly a Obchodními podmínkami Poskytovatele, zveřejněnými na https://www.webglobe.cz/podminky. Registrační formulář obsahuje fakturační, poštovní a konkaktní údaje Partnera, který odpovídá za jejich správné vyplnění. Po úspěšné registraci a aktivaci je nové partnerské konto připravené k použití.

2.2. Po přihlášení do svého konta na https://www.webglobe.cz/partner Partner vyplní objednávku v elektronické formě. Objednávka obsahuje specifikaci požadovaných služeb. Údaje uvedené Partnerem v objednávce jsou Poskytovatelem považované za správné.

3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Virtuální provider (virtual) – Partner od Poskytovatele nakupuje webhostingové služby se slevou oproti cenám uvedeným v ceníku Poskytovatele na webglobe.cz. Tyto webhostingové služby sám využívá a/nebo je poskytuje dále svým klientům (koncový zákazník Partnera). Výška slevy závisí od průměrného měsíčního obratu Partnera, počítaného ze všech aktuálně objednaných a aktivních služeb Partnera, tvořeného doménami, webhostingovými a cloudovými službami. Přesné podmínky jsou uvedené na stránce https://webglobe.cz/partner. Do obratu se počítá ceníková cena služby, uvedená v ceníku poskytovatele na webglobe.cz.

3.2. Sleva se přiznává při objednávce domén, webhostingových a cloudových služeb nabízených na webglobe.cz. Nevztahuje se na jiné webhostingové a server hostingové služby Poskytovatele, ani doplňkové služby Poskytovatele, ani individuálně dohodnuté webhostingové služby.

3.3. Ve vztahu ke svým klientům vystupuje Partner jako poskytovatel služeb.

3.4. Podpora a řešení problémů při registraci domén a poskytování webhostingových služeb probíhá vždy v následujícím směru: Poskytovatel ↔ Partner ↔ Klient. V případě, že Partnerův klient kontaktuje přímo Poskytovatele, je mu poskytnut kontakt přímo na Partnera, který je povinen klientův problém řešit. V případě, že řešení klientova problému přesahuje možnosti anebo schopnosti Partnera, obrátí se partner na Poskytovatele, který mu poskytne potřebnou pomoc.

4. REGISTRACE DOMÉN, PRODLUŽOVÁNÍ REGISTRACE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY

4.1. Registrace domén, prodlužování registrace a webhostingové služby se řídí Obchodními podmínkami Poskytovatele uvedenými na https://www.webglobe.cz/podminky. Partner je povinen se s těmito podmínkami seznámit.

4.2. Pravidla registrace jednotlivých domén nejvyšší úrovně (TLD) se různí a Poskytovatel si může od Partnera vyžádat dodatečné informace a podklady vyžadované registrátorem příslušné TLD. V zájmu úspěšné registrace domény si musí Partner v co nejkratším čase požadované informace od svého zákazníka a dodat je Poskytovateli.

4. 3. Partner bere na vědomí, že pravidla konkrétní TLD se mohou v čase měnit. Změny musí akceptovat anebo dotyčné domény zrušit (jsou-li v rozporu s novými pravidly). Poskytovatel ho o změnách informuje na stránce webglobe.cz anebo e-mailem.

5. CENY A ZPŮSOB PLATBY

5.1. Ceník Poskytovatele je zveřejněný na webové stránce Poskytovatele. Ceník po aplikaci partnerské slevy má Partner dostupný po přihlášení na https://www.webglobe.cz/partner.

5.2. Poskytovatel poplatek za registraci a/nebo webhosting účtuje výzvou k platbě se splatností do 14 dní od vystavení. Partner bere na vědomí, že datum splatnosti výzvy k platbě za registraci domény nemusí spadat do období před koncem registračního období domény, zejména v případě úpravy výzvy k platbě anebo slučování výzev k platbě . Partner by měl provést úhradu tak, aby byla jeho platba připsaná na účet Poskytovatele před koncem registračního období domény, v případě pozdní úhrady Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost domény.

5.3. Výzvy k platbě je v elektronické formě zaslaná na kontaktní e-mailovou adresu Partnera. Partner má právo požádat o její papírovou verzi. Zaslání je zpoplatněno dle ceníku Poskytovatele. Partner je povinen při úhradě dodržet variabilní symbol uvedený na výzvě k platbě (podle něj je platba identifikována). V případě neuvedení variabilního symbolu Poskytovatel nenese odpovědnost za vzniklé problémy a případné dodatečné náklady související s opožděným odvedením registračního poplatku nese Partner. Partner je taktéž povinen uhradit sumu uvedenou na výzvě k platbě, v opačném případě Poskytovatel nenese odpovědnost za vzniklé problémy.

5.4. V případě, že je vystavená výzva k platbě za webhostingové služby více jak 2 měsíce po datu splatnosti a Partner ji ani po opakované výzvě neuhradí, Poskytovatel má právo smazat ze svého serveru všechna data týkající se dané webhostingové služby.

5.5. Poskytovatel umožní Partnerovi sloučení více vystavených výzev k platbě tak, aby Partner mohl vykonat jejich úhradu jednou platbou s jedním variabilním symbolem. Umožňují-li mu to okolnosti, Partner by měl tuto možnost slučování výzev k platbě využívat.

5.6. Platbu je možné vykonat převodem na účet Poskytovatele, přímým vkladem na účet poskytovatele, kreditní kartou, PayPalem.

5.7. Pro zjednodušení plateb a možnost automatického prodlužování domén může Partner využít i kreditní účet. Kredit může následně využívat na automatickou i manuální úhradu všech vystavených výzev k platbě ve svém partnerském účtu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

6.1. Služby objednané u Poskytovatele je Partner povinný poskytovat svým klientům tak, aby v žádném případě nedošlo k poškození dobrého jména Poskytovatele.

6.2. Partner je povinen pravidelně kontrolovat seznam domén ve své správě (seznam klientů) a udržovat ho aktuální.

6.3. V případě, že Partner nebo jeho kient už nemá dále zájem o využívání některé z objednaných služeb, je Partner povinen o tom Poskytovatele okamžitě obeznámit.

6.4. Žádá-li Partner o ukončení poskytování některé z objednaných služeb, je povinen přesně specifikovat termín ukončení poskytování služby. V opačném případě Poskytovatel ukončí poskytování služeb po skončení předplaceného období služby, po ověření Partnerovy žádosti.

6.5. Partner je povinen udržovat své kontaktní, fakturační a poštovní údaje uvedené ve svém partnerském kontě na https://www.webglobe.cz/partner správné a aktuální.

6.6. Partner je povinen zabezpečit přístupové údaje ke svému partnerskému kontu tak, aby nemohl dojít k jejich odcizení a/nebo zneužití. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za následky způsobené nevhodným zabezpečením přístupových údajů Partnera.

6.7. Partner je povinen zabezpečit využívání objednaných služeb v souladu s bodem 5. Obchodních podmínek Poskytovatele (https://www.webglobe.cz/podminky).

6.8. Partner nesmí od svého klienta požadovat, aby přímo komunikoval s Poskytovatelem.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. Na základě registrace Partnera na stránce Poskytovatele, umožní Poskytovatel Partnerovi využívání partnerského programu a s ním spojených služeb a výhod.

7.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat partnerský systém v stavu umožňujícím jeho využívání Partnerem a postupně rozšiřovat a doplňovat poskytovanou funkcionalitu.

7.3. Všechny požadavky, týkající se domén na účtu Partnera a služeb k nim vázaných, Poskytovatel vykoná až po jejich ověření u Partnera. V případě zaslání ověřeného požadavku přímo z účtu Partnera na https://www.webglobe.cz/partner se další ověření nevyžaduje a požadavek Poskytovatel považuje za Partnerem autorizovaný.

7.4. V případě, že klient Partnera požádá Poskytovatele o přesun své domény anebo služby pod správu jiného Partnera (anebo přímo pod správu Poskytovatele), Poskytovatel ověří tento požadavek u Partnera, který má doménu anebo službu v daném momentě na účtu. Bez souhlasu tohoto Partnera není Poskytovatel oprávněn data umístěná v prostoru předmětné domény přesunout. Přesunout může jen správu samotné domény.

7.5. Poskytovatel není oprávněn přímo oslovovat klienty Partnera, anebo komunikovat s klientem Partnera.

7.6. Poruší-li Partner navzdory upozorněním ze strany Poskytovatele některé z ustanovení těchto Pravidel, má Poskytovatel právo zrušit registraci Partnera v partnerském systému, ukončit spolupráci s Partnerem a ukončit poskytování objednaných služeb.

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1. Smlouva nabývá platnosti registrací Partnera do partnerského systému a uzavírá se na dobu neurčitou.

8.2. Obě strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou. Výpovědní lhůta jsou 3 měsíce a začíná plynout ode dne prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě, že Partner hrubě anebo opakovaně poruší ustanovení těchto Pravidel, především bodu 6 anebo jak Poskytovatel prokazatelně nebude moci ze závažných důvodů službu dále poskytovat. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Partnerovi.

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Podmínky v této Smlouvě dohodnuté se přiměřeně řídí Obchodními podmínkami Poskytovatele, které se smluvní strany zavazují dodržovat.

9.2. Smlouva může být změněna na základě vzájemné dohody smluvních stran, výlučně písemně, formou dodatku očíslovaného podle pořadí.