Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky se vztahují ke všem značkám spadajícím pod společnost Webglobe, s. r. o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky a podmínky užití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společnosti Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, identifikační číslo: 26159708, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 75587 („Poskytovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která: (i) užila či užívá přístup do webového rozhraní internetové stránky Poskytovatele a/nebo (ii) užila nebo užívá služby poskytované Poskytovatelem.

1.2. Ujednání těchto obchodních podmínek a podmínek užití tvoří nedílnou součást Smlouvy (jak je definována níže).

1.3. Každá právnická a fyzická osoba užívající přístup do webového rozhraní internetových stránek Poskytovatele je povinna předem se obeznámit s těmito obchodními podmínkami a podmínkami užití a je povinna je v plném rozsahu dodržovat.

1.4. Odporují-li individuální ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebo Uživatelem ustanovením těchto obchodních podmínek a podmínek užití, má individuální ujednání přednost. Není-li v těchto obchodních podmínkách a podmínkách užití stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na uživatele a/nebo objednatele v postavení spotřebitele, tak i na uživatele a/nebo objednatele v postavení podnikatele.

2. DEFINICE

Pojmy užité dále v těchto obchodních podmínkách a podmínkách užití s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„Ceník“ znamená ceník zveřejněný na příslušné www stránce Poskytovatele nebo ve znění účinném v okamžiku doručení Objednávky Poskytovateli nebo účinném později na základě změn podle bodu 7.1 těchto Podmínek, nestanoví-li individuální ujednání Smluvních stran jinou cenu, v kterémžto případě se uplatní cena stanovená v individuálním ujednání Smluvních stran.

„Elektronická adresa Objednatele“ znamená, pro účely akceptace Objednávky, e‑mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce, a pro účely jiné komunikace s Objednatelem příslušná e‑mailová adresa uvedená v Uživatelském rozhraní Objednatele, přičemž, není-li v Uživatelském rozhraní Objednatele uvedena žádná e‑mailová adresa, použije se e‑mailová adresa Objednatele uvedená v Objednávce.

„GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

„Kredit“ je služba poskytovaná Objednateli spočívající v možnosti Objednatele zaslat Poskytovateli předem na jeho bankovní účet finanční prostředky pod variabilním symbolem uvedeným pod Uživatelským účtem Objednatele, či jiné finanční prostředky Objednatele zúčtované Poskytovatelem jako Kredit podle těchto Podmínek, které mohou být Objednatelem využity k úhradě objednaných Služeb po dobu osmnácti (18) měsíců ode dne připsání platby. Platba provedená Objednatelem v rámci Kreditu či zúčtovaná jako Kredit dle těchto Podmínek je nevratná.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Objednatel“ je fyzická nebo právnická osoba, se kterou Poskytovatel uzavře Smlouvu.

„Objednávka“ má význam stanovený v bodě 4.6 těchto Podmínek.

„Opakované platby“ znamená platební metodu umožněnou Poskytovatelem, kterou může Objednatel využít k úhradě odměny Poskytovateli za vybrané Služby, spočívající v jednorázové autorizaci příslušných budoucích plateb předem v souladu se Smluvními dokumenty.

„Podmínky“ nebo „Obchodní podmínky a podmínky užití“ znamená Obchodní podmínky a podmínky užití obsažené na této listině.

„Podnikatel“ má význam stanovený v bodě 3.1 těchto Podmínek.

„Poskytovatel“ má význam stanovený v úvodní části Podmínek.

„Produktové podmínky“ znamená obchodní podmínky vztahující se ke konkrétním službám nabízeným Poskytovatelem, které jsou obsaženy ve Smluvních dokumentech nebo jsou přístupné na www stránkách Poskytovatele.

„Předplatné období“ znamená období, za které se podle těchto Podmínek a/nebo Produktových podmínek hradí cena za poskytnuté Služby.

„Službami“ se rozumí služby Poskytovatele (zejména registrace domény, webhosting, mailhostingy, virtuální servery, fyzické servery a služby s tím související) poskytované na základě Objednávky v souladu se Smluvními dokumenty.

„Smlouvou“ se pro účely těchto Podmínek rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejichž předmětem je poskytování Služeb.

„Smluvní dokumenty“ má význam stanovený v bodě 4.2 těchto Podmínek.

„Smluvní strany“ znamená Objednatel a Poskytovatel za předpokladu, že uzavřeli Smlouvu.

„Spotřebitel“ má význam stanovený v bodě 3.1 těchto Podmínek.

„Uživatel“ je každá osoba, která vstupuje na www stránky Poskytovatele, a to i bez záměru uzavřít Smlouvu.

„Uživatelské rozhraní“ znamená uživatelské rozhraní, které se příslušnému Objednateli zobrazí na www stránkách Poskytovatele po zadání přihlašovacích údajů do jeho Uživatelského účtu.

„Uživatelský účet“ má význam stanovený v bodě 5.1 těchto Podmínek.

„www stránky Poskytovatele“ jsou internetové stránky na adrese webglobe.cz a veškeré další internetové stránky na jakékoliv jiné adrese, jejichž provozovatelem je Poskytovatel; aktuální seznam internetových stránek provozovaných Poskytovatelem jako provozovatelem je obsažen na internetové stránce webglobe.cz pod nadpisem „Naše značky“.

„Zásady ochrany osobních údajů“ znamená Zásady ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu těchto Podmínek.

3. ROZSAH POUŽITÍ PODMÍNEK

3.1. Tyto Podmínky se vztahují na právní vztahy mezi Poskytovatelem a:

 • fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 Občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem se dále řídí těmito Podmínkami a dále zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

 • fyzickou nebo právnickou osobou, která se stane Objednatelem nebo Uživatelem jako podnikatel, a/nebo státem, samosprávnou územní jednotkou a/nebo jiným vykonavatelem veřejné správy, případně jeho organizační jednotkou (dále jen „Podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem Podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména Občanským zákoníkem.

3.2. V případě, že Objednatel vyplní v Objednávce, nebo při založení Uživatelského účtu, své IČO nebo DIČ, projevuje tím svoji vůli vstoupit do smluvního vztahu s Poskytovatelem jako Podnikatel.

3.3. Každý Objednatel i Uživatel projevuje užíváním www stránek Poskytovatele souhlas s těmito Podmínkami, jakož i všemi dokumenty, na které Podmínky odkazují, a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu Uživatele a/nebo Objednatele na www stránky Poskytovatele. Každý Uživatel a/nebo Objednatel je povinen před samotným použitím www stránek Poskytovatele a/nebo Služeb přečíst si tyto Podmínky a ostatní dokumenty, na které odkazuje, a dodržovat povinnosti z nich vyplývající.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Smluvní strany (Poskytovatel a Objednatel) se dohodly na tom, že svá práva a povinnosti vyplývající z uzavírání Smlouvy, a to včetně práv a povinností, plynoucích ze všech aktů jednání o uzavření Smlouvy, upraví částečně odlišně od ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku a to způsobem, který je upraven těmito Podmínkami.

4.2. Nevyplývá-li ze samostatného ujednání Smluvních stran něco jiného, Smlouvu tvoří následující smluvní dokumentace:

4. 2. 1. potvrzení Poskytovatele o akceptaci Objednávky

4. 2. 2. Objednávka

4. 2. 3. Podmínky

4. 2. 4. Ceník

4. 2. 5. Produktové podmínky vztahující se na Služby, které jsou předmětem Objednávky (byly-li ve vztahu k takovým Službám vydány)

(„Smluvní dokumenty“)

V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty uvedenými výše má vždy přednost dokument, který je ve výše uvedeném seznamu výše v pořadí.

4.3. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká především kombinací písemné a konkludentní formy, především odesláním závazné Objednávky Objednatelem jakožto návrhu na uzavření Smlouvy adresované Poskytovateli a následnou akceptací ze strany Poskytovatele, učiněnou buď písemně, formou prostého e‑mailu, konkludentně či jiným jednáním, ze kterého je zjevná vůle Poskytovatele uzavřít Smlouvu (zejména aktivací objednaných služeb). Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem může vzniknout také konkludentně nebo na základě písemně uzavřené Smlouvy, a to i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká a je účinná dnem doručení oznámení o akceptaci Objednávky ze strany Poskytovatele nebo dnem doručení oznámení o aktivaci objednaných služeb ze strany Poskytovatele (na Elektronickou adresu Objednatele nebo do Uživatelského rozhraní Objednatele) nebo dnem aktivace objednaných Služeb (konkludentně), tj. zahájením poskytování objednaných Služeb ze strany Poskytovatele.

4.4. Písemná oznámení jsou doručována na Elektronickou adresu Objednatele a pro splnění písemné formy stačí forma prostého e‑mailu.

4.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy jakož i s dodáním Služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

4.6. Pro objednání Služeb, vyplní Objednatel objednávkový formulář (návrh na uzavření Smlouvy), dostupný na www stránce Poskytovatele (dále také jen „Objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje dle charakteru objednávaných služeb zejména informace o:

 • Objednateli (identifikace včetně kontaktních údajů, popř. údajů potřebných pro vystavení faktury – daňového dokladu), pokud jsou tyto informace pro poskytnutí zvolené Služby vyžadovány.
 • Objednávaném rozsahu Služeb na základě specifikace v Ceníku a v příslušných Produktových podmínkách (objednávanou Službu „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku).
 • Způsobu úhrady ceny Služby.

4.7. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Odesláním objednávkového formuláře do systému Poskytovatele se Objednávka stává závaznou. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Odeslání Objednávky do Systému Poskytovatele je závazným návrhem na uzavření Smlouvy. V okamžiku, kdy se objednaná Služba zobrazí v Uživatelském rozhraní Objednatele, je Objednávka akceptována. Potvrzením Objednávky Poskytovatelem může být dle charakteru zvolené Služby též zahájení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele.

4.8. Odesláním závazné Objednávky Objednatel prohlašuje a činí nesporným, že se řádně seznámil a souhlasí s aktuálním zněním těchto Podmínek, Ceníku (ve znění zveřejněném na příslušné www stránce Poskytovatele, z níž byla učiněna Objednávka) jakož i dalšími Smluvními dokumenty dostupnými v Uživatelském rozhraní či na www stránce Poskytovatele, z níž byla učiněna Objednávka.

4.9. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednaných služeb požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně, e‑mailem či telefonicky). Poskytovatel je oprávněn odmítnout Objednávku bez udání jakéhokoliv důvodu, a byla-li před odmítnutím Objednávky uzavřena Smlouva, od Smlouvy odstoupit kromě jiného (srov. bod 8. 5. 1 těchto Podmínek) také z níže uvedených důvodů:

 • Pokud Objednatel odmítne provést potvrzení Objednávky požadovaným způsobem nebo bude-li z charakteru Objednávky vyplývat podezření z podvodu, nebo
 • Objednatel uvedl nesprávné, nepravdivé, neúplné či nepřesné identifikační, resp. osobní údaje a jiné údaje a odmítl na žádost Poskytovatele dodat doklady prokazující správnost, pravdivost, úplnost či přesnost uvedených údajů, nebo
 • Objednatel neplní své závazky vůči Poskytovateli nebo třetím osobám anebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit, nebo
 • V rozporu s těmito Podmínkami a Ceníkem odmítl Objednatel složit na účet Poskytovatele jím požadované zálohy či jistoty.
 • V případě kdy cena, parametry služby, nebo jakákoliv jiná specifikace služby je v katalógu elektronického obchodu nebo v objednávce je uvedena chybně, tedy je omylem nastavená na hodnotu neobvyklou pro daný typ služeb vlivem pochybení člověka, prípadně techniky.

4.10. Poskytovatel oznámí Objednateli (na Elektronickou adresu Objednatele) odmítnutí závazné Objednávky jako návrhu na uzavření Smlouvy nejpozději do 7 dnů od doručení Objednávky Poskytovateli. Pro splnění písemné formy stačí forma prostého e‑mailu. Pokud se do 7 dnů od přijetí závazné Objednávky neobjeví objednaná Služba v Uživatelském rozhraní Objednatele, má se za to, že Objednávka byla ze strany Poskytovatele odmítnuta. V takovém případě nemusí Poskytovatel oznamovat odmítnutí závazné Objednávky dodatečně jinou cestou.

4.11. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání Smlouvy dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, ustanovení Smlouvy a Smluvních dokumentů, včetně těchto Podmínek, Produktových podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí Objednatelem objednané Služby.

4.12. Pro účely této Smlouvy se Smluvní strany dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, ust. § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku; žádná ze Smluvních stran není oprávněna k Objednávce nebo její akceptaci přiložit své obchodní podmínky, které podle bodu 4.2 Podmínek netvoří součást Smlouvy; učiní-li tak, pak se takové podmínky na Smlouvu nepoužijí, pokud se Smluvní strany nedohodnou dodatečně jinak. V takovém případě však musí mít taková dohoda Smluvních stran písemnou formu.

4.13. Pokud Objednatel vystupuje ve smluvním vztahu jako Spotřebitel, má uzavřená Smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou Smluvní strany (pokud je jednou ze Smluvních stran Spotřebitel) uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. Občanského zákoníku.

4.14. Po uzavření Smlouvy a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení ceny objednané Služby nebo doručení všech potřebných dokumentů nebo souhlasů) je Objednateli zřízena a zprovozněna objednaná Služba, kterou Objednatel dále spravuje ze svého Uživatelského rozhraní, k němuž získal přístup registrací k Uživatelskému účtu. K vybraným zprovozněným Službám Objednatel od Poskytovatele získá přístupové údaje nutné k využívání Služby.

4.15. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv od Objednatele vyžadovat doklady včetně ověřených písemností, listin a podpisů k prokázání jakékoliv skutečnosti pro Poskytovatele významné zejména pro uzavření a plnění Smlouvy, ukončení Smlouvy, trvání Smlouvy, změny Smlouvy, jakož i pro potvrzení pokynů Objednatele.

4.16. Poskytovatel není povinen poskytnout Služby Objednateli ve věku 15 let a méně, pokud nepředloží souhlas jeho zákonného zástupce. Odesláním Objednávky Uživatel prohlašuje, že je starší 15 let.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Objednané Služby je možné ze strany Objednatele užívat po provedení registrace do systému Poskytovatele prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na příslušné www stránce Poskytovatele, ze které byla provedena Objednávka a tím k vytvoření uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého Uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služeb či změnu registračních a dalších údajů.

5.2. Při registraci na www stránce Poskytovatele a při činění Objednávky je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednavatel odpovídá za správnost všech údajů uvedených v Uživatelském účtu a v Objednávce; Poskytovatel je oprávněn spolehnout se na jejich správnost.

5.3. Objednatel uvede při registraci Uživatelského účtu své jméno, příjmení, e‑mail a telefon a další údaje uvedené v registračním formuláři. Pro účely dokončení registrace je Objednateli systémem vygenerováno uživatelské jméno a jedinečné heslo pro vstup do Uživatelského rozhraní Objednatele. Vygenerovaná data dle předchozí věty jsou Objednateli zaslána na Elektronickou adresu Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

5.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5.5. Poskytovatel může Objednateli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, tzn. nemá aktivní žádnou Službu, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Podmínek) a/nebo uvede nesprávné, nepravdivé a/nebo zavádějící údaje.

5.6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob; tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytovat příslušné Služby, které jsou předmětem Smlouvy, a povinnost Objednatele hradit příslušnou cenu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele poskytování Služeb dle těchto Podmínek a Smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za poskytnuté Služby a tyto řádně užívat, a dodržovat veškeré povinnosti, které se na něj vztahují na základě Smluvních dokumentů.

6.3. Všechny Služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k účelům povoleným právními předpisy.

6.4. Objednatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy poskytnout Poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou k zajištění a poskytování objednaných Služeb. V případě, že je pro realizaci dodávky Služeb směrem k Objednateli nutná součinnost třetích osob zajišťujících provoz zařízení Objednatele, jehož prostřednictvím mají být Služby využívány, je Objednatel povinen ji zabezpečit na vlastní náklady.

6.5. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru a jiného zařízení užívaného pro poskytování objednaných Služeb, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování Služeb; v takovém případě vyvine Poskytovatel veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby případné přerušení provozu trvalo co nejkratší dobu. Poskytovatel informuje Objednatele na stránkách Uživatelského rozhraní a/nebo e‑mailovou zprávou na Elektronickou adresu Objednatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru a jiného zařízení užívaného pro poskytování Služeb s dostatečným předstihem s výjimkou havárií a/nebo přerušení způsobeného třetími stranami bez vědomí Poskytovatele, případně jiným způsobem stanoveným ve Smlouvě.

6.6. Je-li provoz Služby nepřetržitě přerušen na více než 24 hodin v důsledku závady zaviněné Poskytovatelem, má Objednatel nárok na snížení ceny Služby o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyla Služba v provozu.

6.7. Objednatel se zavazuje ohlásit poruchy v dodávce Služby Poskytovateli bez zbytečného odkladu po zjištění závady. Poskytovatel zajišťuje opravy hardware serveru bezodkladně od zjištění a lokalizace závady či požadavku Objednatele. Náklady na odstranění závady nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Objednatel. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli skutečně vynaložené náklady na odstranění závady a Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit.

6.8. Objednatel odesláním Objednávky a Uživatel vstupem a užíváním www stránek Poskytovatele potvrzuje, že si předem zjistil a obeznámil se s tím, jaké jsou požadavky na technické parametry jeho zařízení a zařízení Poskytovatele pro využívání Služeb a že se obeznámil se způsobem užívání Služeb nebo www stránek Poskytovatele stanovenými v těchto Podmínkách a na www stránkách Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy Služeb ze strany správce počítačového systému Objednatele, resp. Uživatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služby v případě zásahu vyšší moci ani z dalších důvodů uvedených v těchto Podmínkách (zejména v bodě 11 těchto Podmínek). Pro účely těchto Podmínek „vyšší moc“ znamená mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na lidské vůli. Smluvní strany se zavazují vyvinout nejvyšší úsilí za účelem odstranění nebo snížení následků způsobených vyšší mocí.

6.9. Jakýkoliv pokus o poškození provozu Služeb je zakázán a bude důvodem k odstoupení Poskytovatele od Smlouvy a současně k okamžitému zrušení Uživatelského účtu bez jakékoliv náhrady.

6.10. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce i za jejich aktuálnost v Uživatelském účtu.

6.11. Objednatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty jako Služba na základě Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém mu byly výslovně poskytnuty.

6.12. Objednatel je povinen zajistit, aby se osoby, kterým Objednatel umožní využívat poskytované Služby, seznámily s těmito Podmínkami a Smlouvou a Služby užívaly ve shodě se Smlouvou.

6.13. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy ohledně poskytování Služeb nebo její části a zrušit poskytování Služby Objednateli, který je v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči Poskytovateli. V případě odstoupení od Smlouvy ohledně poskytování určité Služby z důvodu neuhrazení dluhu Objednatelem Poskytovateli řádně a včas je Poskytovatel oprávněn odstoupit i od ostatních smluv o poskytování Služeb uzavřených mezi Poskytovatelem a Objednatelem a zrušit poskytování souvisejících Služeb. Poskytovatel v případě odstoupení od Smlouvy či jiné smlouvy o poskytování Služeb podle tohoto bodu Podmínek neodpovídá za škodu ani jinou újmu vzniklou ztrátou dat Objednatele a ztrátou dostupností provozovaných aplikací a Poskytovatel je oprávněn tato data bez náhrady zlikvidovat a odstranit ze svého systému.

6.14. Poskytovatel má právo neposkytnout Objednateli kteroukoliv Službu, pokud je v prodlení úhradě svých dluhů vůči Poskytovateli u jakékoliv jiné Služby.

6.15. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit poskytování Služeb není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru či z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách.

6.16. Při kontaktování zákaznické podpory může Poskytovatel požadovat, aby Objednatel sdělil své uživatelské ID či jiné údaje používané pro účely přihlášení do Uživatelského účtu pro účely ověření jeho identity. Pokud tak Objednatel neučiní, může Poskytovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Poskytovatele odmítnout.

6.17. Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých Služeb. Poskytovatel je oprávněn informovat Objednatele o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Poskytovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci Služeb nebylo Objednateli doručeno.

6.18. Jakékoliv změny parametrů poskytovaných Služeb mohou být Poskytovatelem zpoplatněny dle aktuálního Ceníku či dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Veškeré změny mohou být provedeny až po úhradě příslušné ceny.

6.19. Poskytovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným Službám na základě právních předpisů, soudního příkazu, žádosti orgánů činných v trestním řízení či z podnětu či na základě stížnosti subjektu, který je pověřený odhalováním výskytu závadného materiálu jakéhokoliv druhu na internetové síti.

6.20. Poskytovatel má právo neumožnit Objednateli výměnu IP adresy.

6.21. V případě objednání Služby, která byla dříve z jakéhokoliv důvodu ukončena, Poskytovatel negarantuje stejnou konfiguraci takové Služby jako u dříve ukončené Služby ani obnovení dat ze záloh, pokud jsou zálohy v souladu s příslušnou Službou prováděny Poskytovatelem.

6.22. V případě změny DNS záznamu (jmenného záznamu domény), nebo technického kontaktu domény Objednatele není nadále Poskytovatel povinen poskytovat Služby; tím není dotčena povinnost Objednatele hradit cenu za objednané Služby po dobu trvání Smlouvy; Poskytovatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6.23. Pokud je Služba zrušena ze strany Poskytovatele, resp. Poskytovatel přeruší její poskytování z důvodu porušení Smlouvy Objednatelem, má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy; zároveň může být zakázáno danou Službu znovu objednávat a Poskytovatel má právo odmítnout uzavření nové Smlouvy s Objednatelem ohledně poskytování Služby, nebo, dojde-li k jejímu uzavření podle těchto Podmínek dříve, než došlo k odmítnutí, je Poskytovatel oprávněn od takové Smlouvy odstoupit.

6.24. Poskytovatel není povinen ověřovat doručení informací nebo sdělení Objednateli. Odeslání na Elektronickou adresu Objednatele je považováno za doručení. Uzavřením Smlouvy bere Objednatel tuto skutečnost na vědomí.

6.25. Objednatel se zavazuje užívat software, který Poskytovatel v rámci Služby poskytl Objednateli formou licence či sublicence, nebo který v rámci užívání Služeb jakkoliv užívá, v souladu s příslušnými licenčními podmínkami týkajícími se takového software.

6.26. Telefonické hovory mezi Poskytovatelem a Objednatelem mohou být nahrávány a/nebo monitorovány za účelem zvyšování kvality služeb.

6.27. Objednatel umožní Poskytovateli používat své logo nebo jiné označení pro marketingové účely jako referenci, pokud Smlouva nestanoví jinak.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel se zavazuje hradit za Služby, které jsou předmětem Smlouvy, ceny stanovené v Ceníku. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cenové politiky a s tím související změnu cen za jednotlivé poskytované Služby uvedených v Ceníku. Ke změně ceny může dojít taktéž v důsledku vnějších vlivů. V případě již uzavřené Smlouvy s Objednatelem může Poskytovatel změnit cenu za poskytovanou Službu, pokud takovou změnu písemně (prostým e‑mailem odeslaným na Elektronickou adresu Objednatele) oznámí Objednateli, a to nejpozději jeden (1) měsíc přede dnem účinnosti nové výše ceny. Povinnost oznámit změnu je splněná také zveřejněním nového Ceníku na www stránkách Poskytovatele. Tato změna má vliv na cenu všech Služeb, které dosud nebyly poskytnuty, a v případě Služeb poskytovaných po určitou dobu, na cenu za poskytování Služeb počínaje od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího od okamžiku účinnosti změny. Objednatel je v takovém případě oprávněn Smlouvu písemně vypovědět s účinností ke dni změny ceny. Pokud Objednatel, který není Spotřebitel, nezašle Poskytovateli sdělení o výpovědi Smlouvy nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny, má se za to, že Smlouva trvá nadále a Smluvní strany se dohodly na nové výši ceny. V případě Objednatele – Spotřebitele je vždy potřeba jeho výslovný souhlas s novou výší ceny, jinak se má za to, že Objednatel – Spotřebitel s novou výší ceny nesouhlasí a Smlouvu v části týkající se Služeb, jejichž cena se mění, vypovídá s účinností ke dni účinnosti nové ceny. Za výslovný souhlas Objednatele – Spotřebitele s novou výši ceny se pro účely Smlouvy považuje kromě písemného souhlasu také jednostranné jednání Objednatele – Spotřebitele spočívající v úhradě (předplacení) ceny za Služby na další období v nové výši.

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za poskytnuté Služby nejpozději do data splatnosti uvedeného na příslušné výzvě k platbě (která může být učiněna prostřednictvím daňového dokladu, faktury, v procesu zadávání Objednávky, nebo jinak).

7.3. Při neuhrazení dluhů řádně a včas má Poskytovatel právo bez předchozího oznámení zastavit provoz poskytované Služby, přičemž Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli. Tím není dotčena povinnost Objednatele hradit cenu za Služby v souladu se Smlouvou.

7.4. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši. V opačném případě nebude platba ze strany Poskytovatele akceptována a Objednatel tak bude povinen dorovnat rozdíl tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána plná částka odpovídající příslušnému dluhu. V případě úhrady s využitím on-line platební metody nebo zahraničního platebního styku na bankovní účet budou Objednateli vyúčtovány veškeré transakční poplatky spojené se zvolenou platební metodou.

7.5. Cena za Služby se považuje za řádně a včas uhrazenou, pokud jsou kumulativně splněny následující podmínky:

 • platba je zaslaná na správný bankovní účet Poskytovatele

 • je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně

 • při platbě je uveden správný variabilní symbol

 • platba je připsána na účet Poskytovatele nejpozději ve stanoveném datu splatnosti

V případě, že nedošlo ke splnění podmínek, dle tohoto odstavce, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu administrativního poplatku za manuální zpracování platby, a to ve výši uvedené v ceníku Poskytovatele. Administrativní poplatek podle tohoto článku bude splatný měsíčně a bude Objednateli účtován zpětně v měsíci následujícím po měsíci, kdy k nesplnění podmínek dle tohoto odstavce došlo.

7.6. Pokud Objednatel požádá vrácení platby, která nebyla použita na úhradu poskytovaných Služeb Poskytovatel si vyhrazuje právo a) takový požadavek odmítnout, nebo b) účtovat manipulační poplatek dle Ceníku aktuálního k okamžiku doručení žádosti o vrácení platby.

7.7. Poskytovatel účtuje ceny za nabízené Služby předem za každé Předplatné období, na které bylo ve Smlouvě sjednáno poskytování příslušné Služby. Cena za poskytnuté Služby může být účtována také zpětně, dle typu poskytnuté Služby a dle domluvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

7.8. Vady v nesprávně vyúčtovaných cenách za Služby může Objednatel uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě.

7.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Údaje, na již vystaveném dokladu nelze měnit. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Poskytovatel nejpozději do patnácti (15) dní ode dne poskytnutí zdanitelného plnění vystaví a zašle v elektronické podobě na Elektronickou adresu Objednatele (ve formě prostého emailu).

7.10. Objednatel prohlašuje, že souhlasí s vystavením a zasíláním účetních a daňových dokladů v elektronické podobě (formou prostého emailu).

7.11. Služby, které se hradí předem za Předplatné období, poskytne Poskytovatel až po uhrazení celé ceny Služby za dané Předplatné období, není-li mezi Smluvními stranami dojednáno jinak.

7.12. Pokud je s poskytováním Služby započato ještě před úhradou ceny za danou Službu nebo je cena za Službu hrazena periodicky a Objednatel se dostane do prodlení s úhradou ceny nebo její části po dobu delší než 14 kalendářních dní, je Poskytovatel oprávněn přerušit provoz jím poskytovaných Služeb. Povinnost Objednatele uhradit cenu za poskytnuté Služby (a to i za dobu, kdy bylo poskytování Služeb přerušeno) však trvá i nadále.

7.13. Při opakovaném prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vzniká Poskytovateli právo odstoupit od Smlouvy; ze stejného důvodu má Poskytovatel právo odstoupit od kterékoliv smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem týkající se poskytování Služeb Objednateli.

7.14. V případě, že je to ve vztahu ke konkrétní Službě Smluvními dokumenty (nebo jinou dohodou Smluvních stran) výslovně umožněno, Objednatel může hradit své peněžité závazky vůči Poskytovateli prostřednictvím Kreditu, a to za následujících podmínek:

7.14.1. Oprávnění využívat Kredit je zpřístupněno pouze Objednatelům, kteří mají zřízený Uživatelský účet.

7.14.2. Použití peněžních prostředků na Kreditu k úhradě peněžitého závazku Objednatele vůči Poskytovateli je možné pouze na základě výslovného pokynu Objednatele učiněného v Uživatelském rozhraní Objednatele.

7.14.3. Peněžní prostředky tvořící Kredit tvoří:

7.14.3.1. finanční prostředky uhrazené na příslušný bankovní účet a pod variabilním symbolem uvedenými pod Uživatelským účtem Objednatele;

7.14.3.2. další finanční prostředky zaplacené Objednatelem zúčtované Poskytovatelem jako „Kredit“ (např. přeplatky, duplicitní platby), přičemž se má za to, že uzavřením Smlouvy Objednatel souhlasí s použitím takových finančních prostředků jako Kredit;

7.14.3.3. úhrady za Služby, které nebyly Objednateli poskytnuty z důvodů nezaviněných Objednatelem;

7.14.4. Okamžikem připsání peněžních prostředků na Kredit v souladu s Podmínkami se z uvedené částky odvede daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.

7.14.5. Peněžní prostředky tvořící Kredit jsou považovány za zálohu na úhradu služeb poskytnutých v době osmnácti (18) měsíců od jejich připsání na Kredit; tyto prostředky musí být vyčerpány na úhradu peněžitých závazků vůči Poskytovateli nejpozději do osmnácti (18) měsíců od jejich připsání na Kredit; po uplynutí uvedené doby právo na použití takových prostředků ze strany Objednatele zaniká a příslušné prostředky se odečtou z Kreditu ve prospěch Poskytovatele jako úhrada za připravenost poskytnout Služby po dobu osmnácti (18) měsíců od připsání peněžních prostředků na Kredit.

7.14.6. Při úhradě ceny za objednané Služby za použití prostředků z Kreditu se příslušná cena započítává vždy proti prostředkům připsaným na Kredit nejdříve.

7.14.7. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost při plnění jeho povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (včetně zákona č. 253/2008 Sb.).

7.15. Objednatel může u Služeb, u kterých to Poskytovatel umožňuje, udělit Poskytovali souhlas s Opakovanými platbami, a to buď Objednatel není tímto souhlasem zbaven odpovědnosti za řádnou a včasnou úhradu Služeb v souladu se Smluvními dokumenty. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli administrativní výdaje a dodatečné náklady (včetně nákladů na vymáhání dlužné částky) v případě, že Opakovaná platba nebyla řádně a včas provedena nebo byla zrušena z důvodů nezaviněných Poskytovatelem.

7.16. Objednatel může souhlas s Opakovanými platbami podle čl. 7.15. těchto Podmínek kdykoli upravit, zrušit nebo obnovit, a to ve svém Uživatelském účtu.

8. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

8.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to vždy dle druhu zvolené Služby, pokud Smlouva nebo další dokumenty, na které odkazuje, nestanoví, že je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

8.2. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou Smluvních stran nebo automaticky volbou délky Předplatného období ze strany Objednatele v Objednávce, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho Předplatného období. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým Předplatným obdobím této již existující Služby za podmínky řádné úhrady všech peněžních dluhů ze strany Objednatele vůči Poskytovateli, přičemž Poskytovatel je dle svého výhradního a volného uvážení oprávněn odmítnout obnovení Smlouvy dle této věty, a to i pokud jsou všechny peněžní dluhy Objednatele vůči Poskytovateli řádně uhrazeny, a to oznámením adresovaným na Elektronickou adresu Objednatele.

8.3. Smluvní vztah založený Smlouvou na dobu určitou zaniká uplynutím její doby.

8.4. Před uplynutím doby může být Smlouva ukončena:

 • Písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Objednatelem

 • Způsobem, který je stanovený ve Smluvních dokumentech.

 • Na základě příslušných právních předpisů, přičemž jinak než podle Smluvních dokumentů je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že se jedná o Spotřebitele, a toto právo mu jako Spotřebitele přiznává právní předpis, od jehož použití se nelze smluvně odchýlit;

 • Odstoupením od Smlouvy z důvodů a způsobem stanoveným ve Smluvních dokumentech;

 • Výpovědí Smlouvy v souladu se Smluvními dokumenty.

8.5. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

8. 5. 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ještě před uplynutím její doby z následujících důvodů:

 • pokud dojde ze strany Objednatele k jakémukoliv porušení Smlouvy, těchto Podmínek, Ceníku či povinnosti vyplývající z jiného Smluvního dokumentu;

 • pokud nastanou důvody, pro které by byl Poskytovatel oprávněn odmítnout návrh Objednatele na uzavření Smlouvy;

 • pokud dochází k obecné změně v poskytování Služeb, jejich přerušení, omezení či ukončení ze strany Poskytovatele;

 • z dalších důvodu stanovených ve Smluvních dokumentech.

8. 5. 2. Poskytovatel odstoupí od Smlouvy zasláním oznámení o odstoupení na Elektronickou adresu Objednatele.

8.6. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

8. 6. 1. Objednatel, který není Spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit ještě před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pouze tehdy, pokud Poskytovatel neposkytuje Objednateli dohodnuté Služby, za které řádně uhradil cenu (platí-li se předem), po nepřetržitou dobu delší než 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Toto právo Objednatele se nevztahuje na případy, kdy k výpadku poskytování Služeb ze strany Poskytovatele došlo vinou Objednatele, třetí osoby či zásahem vyšší moci, případně z jiných důvodů výslovně stanovených ve Smluvní dokumentaci.

8. 6. 2. Objednatel, který uzavřel Smlouvu jako Spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, e‑mail, formou požadavku v uživatelském rozhraní) a to v zákonné lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. V Případě, že Objednatel – Spotřebitel odstoupí od Smlouvy podle předchozí věty, je povinen uhradit poměrnou část ceny Služby v rozsahu poskytnutých Služeb, včetně nákladů s tím spojených.

8.7. Výpověď smlouvy ze strany Poskytovatele

8. 7. 1. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět doručením oznámení o výpovědi na Elektronickou adresu Objednatele ještě před uplynutím její doby, a to i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou v délce 3 měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy byla Poskytovatelem odeslána výpověď Objednateli.

8.8. Smlouva je také ukončena tehdy

 • dojde-li k ukončení poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy

 • vypoví-li Smlouvu Objednatel v souladu s bodem 7.1 těchto Podmínek.

8.9. V případě, kdy dojde k ukončení Smlouvy ještě před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno poskytování Služeb a jejímž předmětem je poskytnutí Služby s minimální dobou využívání Služby a tato Smlouva je ukončena Objednatelem, je Objednatel povinen uhradit cenu za sjednané Služby v původní výši.

8.10. Pokud dojde k ukončení Smlouvy ještě před uplynutím doby, na kterou byla příslušná Služba sjednána, a to z důvodu na straně Poskytovatele, a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, náleží Objednateli poměrná část dosud nevyčerpané ceny za sjednané Služby.

8.11. Uplatní-li Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy, má Poskytovatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s ukončením poskytovaných Služeb.

8.12. Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení Smlouvy ještě před uplynutím doby, na kterou byla příslušná Služba sjednána, a to z důvodu na straně Objednatele nebo Poskytovatele, nemá Objednatel nárok na vrácení uhrazeného poplatku registrační autoritě (včetně administrativních výdajů s tím spojených).

9. OCHRANA SPOTŘEBITELE

9.1. Pokud je Objednatel ve smluvním vztahu jako Spotřebitel, vztahuje se na tohoto Objednatele zákonná ochrana spotřebitele.

9.2. Objednatel – Spotřebitel má právo především na:

 • Odstoupení od Smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku;
 • Sdělení informací před uzavřením Smlouvy;
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy.

9.3. Pokud vznikne mezi Poskytovatelem a Objednatelem – Spotřebitelem spor ze Smlouvy, který Smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má Objednatel – Spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e‑mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Objednatel – Spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Objednatel – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. INFORMACE A ODLIŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODMÍNEK PRO OBJEDNATELE SPOTŘEBITELE

10.1. Povinně sdělované informace

10. 1. 1. Poskytovatel sděluje Objednateli, který je Spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku následující informace:

 • www stránky Poskytovatele obsahují údaje o totožnosti Poskytovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).

 • www stránky Poskytovatele obsahují seznam Služeb nabízených Poskytovatelem.

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Objednatel. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky.

 • Poskytovatel může v závislosti na konkrétní Službě a v souladu s příslušnými Smluvními dokumenty požadovat úhradu Ceny před započetím plnění služby Objednateli.

 • Ceny Služeb Poskytovatele jsou na www stránkách Poskytovatele, případně v Ceníku, uváděny bez DPH, jakož i s DPH a s veškerými poplatky (včetně veškerých nákladů a nákladů na dodání) stanovenými zákonem. Objednatel je povinen zaplatit cenu služby včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

 • Ceny Služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Poskytovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto Podmínek.

 • Stanovení způsobu platby ceny Služby a souvisejících nákladů je uvedeno v článku 7.

 • V případě, že Objednatel je Spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření Smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Poskytovatele nebo na e‑mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v bodě 20.6 Podmínek; přičemž Objednatel musí odstoupení oznámit nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty. Úmysl odstoupit od smlouvy může Objednatel – Spotřebitel též oznámit formou autorizovaného požadavku ve svém Uživatelském rozhraní. V odstoupení Objednatel uvede, že odstupuje od Smlouvy, a současně také den uzavření Smlouvy, číslo Objednávky, název Služby, od níž se odstupuje, pokud Objednatel hodlá odstoupit pouze od části Smlouvy, a číslo účtu pro vrácení peněz.

 • Uzavřená Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, může být v závislosti na využívanou Službu uložena v elektronickém archivu Poskytovatele, přičemž registrovaní uživatelé Poskytovatele mají k těmto údajům týkajícím se jejich osoby přístup ve svém Uživatelském rozhraní.

 • Smlouvu lze uzavřít pouze v českém nebo v anglickém jazyce.

 • Obsah Smlouvy jakož i údaje poskytnuté při zadávání dat jsou k dispozici v Uživatelském rozhraní Objednatele. Chyby vzniklé při zadávání dat před podání Objednávky lze napravit při rekapitulaci Objednávky, která se Objednateli zobrazí před definitivním potvrzením Objednávky; k tomu srov. ustanovení bodu 4.7 těchto Podmínek.

 • Objednatel – Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy
 1. a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele spotřebitele nebo pro jeho osobu (například úprava zdrojového kódu aplikace),
 3. c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Objednatelem – Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů (například administrátorský úkon na serverech vlastněných Objednatelem),
 5. e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Objednatel spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. h) o dopravě nebo využití volného času, pokud Poskytovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 9. i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele – Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli – Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

 • V případě odstoupení od Smlouvy ponese Objednatel – Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od Smlouvy, s jejímž plněním se již započalo, je Objednatel – Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za Služby v souladu s bodem 8. 6. 2 těchto Podmínek.

 • Nejkratší dobou, na kterou lze objednat Služby, je doba uvedená v příslušných Produktových podmínkách týkajících se Služby, jinak doba, jejíž volba je umožněna v procesu vyplňování Objednávky.

 • Objednatel – Spotřebitel má dále právo odstoupit od Smlouvy z následujících důvodů:

o podle bodu 10. 1. 3 těchto Podmínek;

o podle bodu 8.6 těchto Podmínek.

 • Smlouva se uzavírá na dobu trvání stanovenou v bodu 8.1 a 8.2 těchto Podmínek.

Práva z vadného plnění pro Objednatele – Spotřebitele jsou následující:

10. 1. 2. Poskytovatel odpovídá Objednateli – Spotřebiteli za vady dodávaných Služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána Služba v objednaném obsahu či rozsahu.

10. 1. 3. Objednatel – Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady Služeb bez zbytečného odkladu u Poskytovatele podle bodu 10. 1. 7 těchto Podmínek a má právo požadovat:

10.1.3.1. Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel – Spotřebitel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

10.1.3.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel – Spotřebitel právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (to neplatí, nelze-li vadnou věc nebo předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat Poskytovateli),

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z ceny, nebo

 • odstoupit od Smlouvy.

10.1.3.3.Objednatel – Spotřebitel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel – Spotřebitel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli – Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Objednatel – Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel – Spotřebitel své právo včas, má práva podle bodu 10. 1. 4 těchto Podmínek.

10.1.3.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel – Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

10. 1. 4. Dokud Objednatel – Spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci (to neplatí, nelze-li vadnou věc nebo předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat Poskytovateli); volba nesmí Objednateli – Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

10. 1. 5. Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel – Spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel – Spotřebitel změnit bez souhlasu Poskytovatele.

10. 1. 6. Právo z vadného plnění Objednateli – Spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

10. 1. 7. Postup při vytknutí vad – reklamaci

10.1.7.1. Způsob reklamace

 • Práva z vady se uplatňují u Poskytovatele, a to písemně na kontaktních místech Poskytovatele uvedených v bodu 20.6 těchto Podmínek, a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Objednatel – Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 • Při uplatnění reklamace je nutno Poskytovateli způsobem uvedeným v předchozím bodě a bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Poskytovatele sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:

o jméno a příjmení a další identifikační údaje Objednatele – Spotřebitele

o popis vady nebo toho, jak se vada projevuje

o navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace uplatňovaného nároku z odpovědnosti za vady

 • V případě písemností zaslaných Objednatelem – Spotřebitelem na adresu Poskytovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.

10.1.7.2. Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

10.1.7.2.1. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Objednatele – Spotřebitele, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem – Spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.

10.1.7.2.2. Poskytovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
 • neuzná reklamaci jako oprávněnou.

10.1.7.2.3. O způsobu vyřízení reklamace Poskytovatel informuje Objednatele – Spotřebitele, a to zasláním zprávy na Elektronickou adresu Objednatele.

10.2. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 Občanského zákoníku

10. 2. 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

10.2.1.1. Pokud Objednatel – Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, Poskytovatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Objednatele – Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného Objednatelem – Spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Poskytovatelem). Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Objednatel – Spotřebitel použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud Objednatel – Spotřebitel výslovně neurčil(a) jinak.

10.2.1.2. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Služby, nevznikají náklady spojené s vrácením zboží. Náklady na úkon odstoupení (tj. zejména poštovné apod.) nese Objednatel.

10.2.1.3. V případě odstoupení od Smlouvy v zákonné 14denní lhůtě v případě, že Poskytovatel započal s poskytováním Služeb na výslovný pokyn Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení uhrazeného poplatku registrační autoritě (včetně administrativních výdajů s tím spojených).

10.2.1.4. Odstoupí-li Objednatel – Spotřebitel od Smlouvy a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele – Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel – Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Objednatel – Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

10.3. Prohlášení Objednatele – Spotřebitele

10. 3. 1. Objednatel – Spotřebitel výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s poskytováním Služby dle uzavírané Smlouvy s Poskytovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

10. 3. 2. Pro případ rozporu bodu 10 a ostatních ustanovení těchto Podmínek pro Objednatele – Spotřebitele platí pro Objednatele – Spotřebitele ustanovení těch smluvních podmínek a zákonných ustanovení, která jsou pro Objednatele – Spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

11.1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá systém Poskytovatele na vlastní nebezpečí. Přestože Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí, aby informace na www stránkách Poskytovatele byly aktuální, platné a úplné, vylučuje Poskytovatel veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost www stránek Poskytovatele či jakýchkoliv informací, resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za úroveň kvality poskytovaných Služeb ovlivněnou charakterem použitých technologií.

11.3. Poskytovatel neodpovídá za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Poskytovatele, kterou nezpůsobil Poskytovatel.

11.4. Poskytovatel dále neodpovídá za poruchy či výpadky systému, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho závazku vůči Objednateli, včetně výpadků způsobených přerušením nebo chybným poskytováním cloudových služeb třetích stran.

11.5. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu www stránek Poskytovatele ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním www stránek Poskytovatele nebo systému Poskytovatele a dále za škody vzniklé z důvodu její, resp. jeho částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování www stránek Poskytovatele či systému Poskytovatele v důsledku nemožnosti připojení k www stránkám Poskytovatele, resp. do systému nebo nemožnosti využívání obsahu www stránek Poskytovatele, resp. systému Poskytovatele.

11.6. Poskytovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na www stránkách Poskytovatele, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami Objednatel. Poskytovatel dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na www stránkách Poskytovatele.

11.7. Poskytovatel neručí za obsah internetových stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím www stránek Poskytovatele, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na internetových stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na www stránky Poskytovatele.

12. VYLOUČENÍ Z PROVOZU

12.1. Objednatel se zavazuje, že při užívání Služeb on, i jakékoliv další osoby, kterým umožní užívat Služeb, se zdrží jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně:

12. 1. 1. Nabízení nebo šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána, jakož i jakýmkoliv jiným použitelným právním řádem.

12. 1. 2. Propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.

12. 1. 3. Nabízení nebo šíření pornografického materiálu v rozporu s právními předpisy.

12. 1. 4. Provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením.

12. 1. 5. Provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.

12. 1. 6. Provozování aplikací zaměřujících se na rozesílání spamu.

12. 1. 7. Porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví.

12. 1. 8. Používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet.

12. 1. 9. Zatěžování serverů Poskytovatele příliš vytěžujícími skripty nebo aplikacemi či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetí osobu.

12. 1. 10. Využívání jiných než Poskytovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků.

12.2. Poskytovatel není povinen poskytnout služby Objednatelům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:

12. 2. 1. který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, jakož i jakýmkoliv jiným použitelným právním řádem;

12. 2. 2. kterým porušují práva duševního vlastnictví;

12. 2. 3. kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření);

12. 2. 4. který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb Objednatelům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem spam;

12. 2. 5. který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů;

12. 2. 6. který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob;

12. 2. 7. který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, apod.);

12. 2. 8. který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Objednatel nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci;

12. 2. 9. který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Poskytovatele a/nebo jeho pracovníků;

12. 2. 10. který je vlastnictvím Poskytovatele a Objednatel jej šíří bez písemného svolení Poskytovatele;

12. 2. 11. který je součástí Služby poskytované Objednateli, přičemž Objednatel nemá od Poskytovatele písemné svolení k poskytování Služby nebo její části třetím osobám;

12. 2. 12. který může vzbudit dojem, že Objednatel jedná za Poskytovatele, přestože není jejím oprávněným zástupcem ani spolupracovníkem;

12. 2. 13. kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob;

12. 2. 14. který je v rozporu s dobrými mravy;

a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Objednatele je výhradně na uvážení Poskytovatele.

12.3. Objednatel se zavazuje ochránit Poskytovatele a jeho zákazníky, jakož i třetí strany, před veškerou újmou, škodou a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku jeho jednání při poskytování Služeb podle této Smlouvy, které je v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy, a odškodnit je za veškerou takovou újmu, škodu a náklady, které jim vzniknou. Tato klauzule se týká rovněž, avšak nikoli výlučně, případů uvedených v bodech 12.1 a 12.2, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Poskytovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Objednatelem objednané Služby a těmito Podmínkami, které s danou Službou souvisejí. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných Služeb může Poskytovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných Služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.

12.4. Poskytovatel má při zjištění porušení zákazů ze strany Objednatele či jiného závadného jednání Objednatele právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování Služby Objednateli, odstoupit od Smlouvy a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené újmy, škody a nákladů. Cena uhrazená Objednatelem i na období jím nevyužité po zrušení poskytované Služby se Objednateli nevrací a její výše představuje jednorázovou smluvní pokutu za porušení povinností Objednatele, proti které bude započtena pohledávka na vrácení uhrazené ceny. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody, nákladů a újmy v plné výši, ani nezaniká utvrzená povinnost.

12.5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel využívá software, který automaticky opravuje a případně odstraňuje zranitelnosti, malware a viry v souborech ve webovém prostoru Objednatele. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené tímto softwarem jako například přerušení poskytování Služby, zpomalení internetových stránek či ztráty dat.

12.6. Objednatel dále bere na vědomí, že v případě zjištění závadného obsahu dle předchozího bodu Podmínek má Poskytovatel právo blokovat poskytování některých Služeb Objednateli až do doby, dokud Objednatel nezjedná nápravu; tím není dotčena povinnost Objednatele hradit v souladu se Smlouvou sjednanou cenu za Služby. Pokud se incidenty opakují, může Poskytovatel předmětné Služby zablokovat permanentně; Poskytovatel má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy a veškerých dalších smluv mezi Poskytovatelem a Objednatelem týkajících se poskytování Služeb

12.7. Poskytovatel není povinen aktivně kontrolovat způsob užívání Služeb Objednatelem nebo nad ním dohlížet, ani upozornit Objednatele na porušování povinností podle této Smlouvy nebo právních předpisů. Poskytovatel nevykonává, ani není oprávněn vykonávat, přímo ani nepřímo, rozhodující vliv na činnost Objednatele.

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

13.1. Není-li dále uvedeno jinak, Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, kterou způsobil či způsobí úmyslně anebo z hrubé nedbalosti nebo z jiných důvodů specifikovaných v § 2898 Občanského zákoníku.

13.2. Ani v případě, kdy Objednatel užívá některou z nabízených Služeb, není Poskytovatel povinen hradit jakoukoliv škodu, obdobně i ušlý zisk, které vznikly či vzniknou v důsledku:

13. 2. 1. vzniku poruchy, nedodání nebo vadného či neúplného dodání objednané Služby zejména z technických nebo jiných provozních důvodů (včetně výpadku sítě Internet či opožděného dodání dat nebo poškození dat v průběhu přenosu, překročení kapacitní meze apod., chyby v systému Poskytovatele), nebo na základě obecně závazných právních předpisů, v případě vyhlášení krizového stavu nebo z důvodu jiného obecného zájmu a dále také tehdy, pokud dojde ke vzniku překážky, která nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho závazku poskytovat Poskytované služby za původně sjednaných podmínek a v původně sjednaném rozsahu;

13. 2. 2. dočasného přerušení poskytování Služeb Poskytovatelem pro závadu, opravu anebo údržbu internetových stránek Poskytovatele a systému;

13. 2. 3. zavinění ze strany Objednatele;

13. 2. 4. ztráty, odcizení nebo zneužití přístupových údajů a hesel Objednatele;

13. 2. 5. věcné nesprávnosti, nepravdivosti, neúplnosti či neaktuálnosti údajů a informací

13.3. Objednatel se doručením Objednávky Poskytovateli nebo uzavřením Smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv jiné škody, než za kterou Poskytovatel odpovídá podle článků 13.1 a 13.2.

13.4. V ostatních případech, ve kterých vznikne odpovědnost Poskytovatele za vzniklou škodu Objednateli, a tato odpovědnost není vyloučena těmito Podmínkami, Smlouvou anebo právními předpisy, je Poskytovatel povinen hradit pouze prokazatelně vzniklou škodu, přičemž celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, které by v příčinné souvislosti s poskytováním Služeb mohly vzniknout, je omezena do výše ceny Služby poskytované podle Smlouvy a uhrazené za Předplatné období, ve kterém ke škodě došlo. Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která přesáhne uvedený rozsah. Smluvní strany uzavřením Smlouvy potvrzují, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nepředpokládají vznik škody vyšší; tj. úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Objednateli vzniknout, může činit maximálně částku rovnající se šestinásobku měsíční platby za Služby, kterých se vzniklá škoda přímo týká.

13.5. Uplatnění práva na náhradu škody Objednatelem vylučuje uplatnění smluvní pokuty v téže věci.

13.6. Objednatel se zavazuje písemně informovat bez zbytečného odkladu Poskytovatele o hrozbě vzniku škody a o její možné výši. Porušením tohoto závazku zaniká právo Objednatele na náhradu škody.

13.7. Pokud Objednatel poruší povinnosti vyplývající ze zákona, těchto Podmínek, Smlouvy či dalších Smluvních dokumentů a Smluvní strany pro tento případ sjednaly smluvní pokutu, není tím dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plném rozsahu.

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ŠÍŘENÍ NEZÁKONNÉ REKLAMY A REKLAMY, KTERÁ JE NEKALOU OBCHODNÍ PRAKTIKOU

14.1. Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil šíření takové reklamy, která je nezákonná nebo může naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky, a to především ve vztahu ke spotřebitelům včetně zvláště zranitelných spotřebitelů (z důvodu jejich věku, duševní nebo fyzické slabosti nebo důvěřivosti).

14.2. Poskytovatel jako šiřitel reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje právo neakceptovat Objednatele či okamžitě ukončit poskytování Služeb Objednateli (a/nebo odstoupit od Smlouvy), pokud zjistí, že Objednatel v rámci poskytnutých Služeb nabízí nebo šíří obsah, který odporuje nebo může odporovat právním předpisům, včetně uvedeného zákona.

14.3. Objednatel bere na vědomí, že dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je Poskytovatel povinen poskytnout součinnost orgánům dozoru a na výzvu zveřejnit identitu Objednatele.

14.4. Provozovatel v souvislosti s ustanovením zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, prohlašuje, že není zpracovatelem reklamy dle tohoto zákona.

14.5. Dle předchozích odstavců postupuje Poskytovatel přiměřeně i v případě, kdy je umisťována reklama přímo na www stránky Poskytovatele.

15. OCHRANA INFORMACÍ

15.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že veškeré informace, které si sdělili či sdělí v rámci uzavírání Smlouvy a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou dle jejich svobodné vůle utajeny.

15.2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl nebo dozví v souvislosti s poskytováním Služeb Objednateli a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Objednateli způsobit škodu.

15.3. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány nebo orgány veřejné správy oprávněné k tomu právními předpisy, nebo jde-li o informace veřejně dostupné.

15.4. Pro případ porušení povinností mlčenlivosti dle těchto Podmínek kteroukoliv ze Smluvních stran si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.5. Smluvní pokutou dle předchozího bodu 15.4 těchto Podmínek není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci a objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

16.2. Poskytovatel jako správce osobních údajů ve smyslu GDPR se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle Smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s informacemi uvedenými v Prohlášení Poskytovatele o ochraně a zpracování osobních údajů.

16.3. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat pouze ty osobní údaje Objednatele, které jsou nezbytně nutné v souvislosti s předmětem plnění Smlouvy (včetně archivace smlouvy a souvisejících účetních dokladů dle platné právní úpravy), plnění zákonných povinností či z důvodu ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.

16.4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Poskytovatel prohlašuje, že:

 • zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR

 • zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění Smlouvy, zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele

 • zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti

 • přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající požadavkům čl. 32 GDPR

 • v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů

 • po ukončení Smlouvy všechny osobní údaje vymaže, pokud tak bude možné učinit dle právních předpisů platných a účinných v době ukončení smlouvy a pokud již pomine důvod pro ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele.

16.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel může Objednateli zasílat obchodní sdělení, která se týkají produktů či služeb Poskytovatele obdobným těm, které si Objednatel u Poskytovatele alespoň jednou objednal, resp. zakoupil. Pro tento účel není dle platné právní úpravy zapotřebí souhlasu Objednatele s nakládáním s osobními údaji. V případě, že si Objednatel nepřeje, aby mu Poskytovatel nadále zasílal obchodní sdělení, může proti zasílání obchodních sdělení Poskytovatele vyjádřit nesouhlas či námitku.

16.6. Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Prohlášení Poskytovatele o ochraně a zpracování osobních údajů. Objednatel potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a byl informován, že jeho aktuální znění je k dispozici na www stránkách Poskytovatele.

17. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

17.1. Www stránky Poskytovatele jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď Poskytovateli, nebo třetí straně, která poskytla Poskytovateli souhlas s jeho uveřejněním. Obsah www stránek Poskytovatele může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na www stránkách Poskytovatele umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah www stránky Poskytovatele.

17.2. Objednatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být Poskytovatelem či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po Objednateli či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

18. SOUBORY COOKIE a GOOGLE ANALYTICS

18.1. Www stránky Poskytovatele používají soubory cookies. Bližší informace týkající se souborů cookies jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky Poskytovatele.

19. DORUČOVÁNÍ

19.1. Objednateli může být doručováno na Elektronickou adresu Objednatele.

19.2. Účetní doklady vystavené a použité formou elektronické fakturace splňují veškeré právní náležitosti.

19.3. Odesláním Objednávky Objednatel souhlasí se zasíláním účetních dokladů elektronickou cestou na Elektronickou adresu Objednatele.

19.4. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy bude vyžadovat zasílání veškerých dokladů včetně korespondence v papírové podobě, může po něm Poskytovatel požadovat úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s touto formou komunikace a v takovém případě Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatelem vyčíslené náklady uhradí.

19.5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá korespondence mezi Objednatelem a Poskytovatelem probíhá elektronickou cestou, přičemž kontaktem Poskytovatele je e‑mailová adresa uvedená v článku 20.6; komunikace prostřednictvím těchto kontaktů má stejnou právní váhu jako korespondence zasílaná v klasické (listinné) podobě držitelem poštovní licence

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Poskytovatel může kdykoliv kteroukoliv část těchto Podmínek nebo Produktových podmínek v přiměřeném rozsahu změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemného oznámení Objednateli o změně Podmínek nejpozději 15 dnů přede dnem účinnosti změny (písemným oznámením se rozumí i oznámení v elektronické formě uložené do Uživatelského rozhraní Objednatele nebo odeslané na Elektronickou adresu Objednatele); v případě, že Objednatel s příslušnou změnou nesouhlasí, je oprávněn nejpozději do dne předcházejícího dni účinnosti změny od Smlouvy odstoupit, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Poskytovateli. Nevyužije-li Objednatel svého práva odstoupit podle předešlé věty, stávají se Podmínky a/nebo Produktové podmínky po jejich změně v souladu s předchozí větou závazné pro Objednatele počínaje ode dne účinnosti změny.

20.2. Pokud vztah založený Smlouvou nebo těmito Podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

20.3. Pokud některá Služba bude mít příznak „neomezený/á“, použijí se k výkladu tohoto pojmu následující pravidla:

20. 3. 1. Neomezený měsíční přenos dat znamená přenos dat mezi doménou Objednatele a sítí Internet, v množství výrazně nepřesahujícím běžné využití služby u jiných zákazníků Poskytovatele a zároveň takový přenos dat negativně neovlivňuje stabilitu služeb Poskytovatele;

20. 3. 2. Neomezený webhosting – diskový prostor na sdíleném webhostingu má vždy definovanou velikost (podle obvyklých požadavků zákazníků Poskytovatele). Na základě požadavku Objednatele může Poskytovatel bezplatně zvětšit diskový prostor vyhrazený pro konkrétní doménu. Poskytovatel může odmítnout zvětšení diskového prostoru, nebo může prostor zvětšit podle svého uvážení, v zájmu zachování stability poskytovaných Služeb pro všechny zákazníky.

20. 3. 3. Neomezený počet domén – počet domén odpovídající obvyklému využívání sdílených webhostingových služeb zákazníky Poskytovatele. Na základě požadavku Objednatele může Poskytovatel tento limit zvýšit, s ohledem na zachování stability poskytovaných služeb pro všechny zákazníky.

20.4. Veškeré případné spory vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek, Ceníku či dalších souvisejících smluvních dokumentů budou rozhodovat výhradně české soudy a místně příslušným soudem pro řešení veškerých případných sporů bude věcně příslušný soud podle sídla Poskytovatele.

20.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení.

20.6. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Webglobe, s.r.o., Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, adresa elektronické pošty helpdesk@webglobe.cz, telefon +420.603 111 111.

20.7. Objednatel, který provede objednávku Služby prostřednictvím prezentace Poskytovatele nebo jiným Poskytovatelem akceptovatelným způsobem, potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, Ceníkem jakož i souvisejícími smluvními dokumenty v plném rozsahu.

20.8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 1. 2024 a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby účinné obchodní podmínky vydané Poskytovatelem.